Beja Recykling
Jarosław Grabarz
604 689 044
 

Każdy podmiot wytwarzający odpady ma obowiązek zadbać o prawidłowe ich unieszkodliwienie - zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r., Dz.U.z dnia 20 czerwca 2001r. art. 5.

 

Na podstawie zezwolenia nr. OS.76441-11-1/2008 wydanego przez Starostę Bełchatowskiego prowadzimy działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów:

01

odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,

02

odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

03

odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

04

odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,

07

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,

08

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,

09

odpady z przemysł przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,

10

odpady z procesów termicznych,

12

odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

13

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),

14

odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),

15

odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, nie ujęte w innych grupach,

16

odpady nie ujęte w innych grupach,

17

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę z terenów zanieczyszczonych),

19

odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

20

odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Zlecenie odbioru odpadów rozpoczyna skomplikowany proces przetwarzania ich. Celem nadrzędnym jest dopasowanie sposobu utylizacji do składu opdadu. Te kolejne procesy odbywają się na naszych liniach zgodnie z posiadanymi decyzjami na przetwarzanie odpadów ich odzysk lub recykling. Kadra pracownicza, technologie są scaleniem wielu lat doświadczeń. A lokalizacja zakładu jest w pobliżu węzłów komunikacyjnych centrum Polski. Tabor specjalistyczny dostosowany jest do przewozu odpadów zgodnie z wytycznymi dla danego odpadu. Logistyka wewnątrzzakładowa spaja cały proces od odbioru odpadu od jego wytwórcy po poprawne rozważenie na legalizowanych wagach aż dalszy proces przetwarzania odpadu.